THƯ VIỆN SÁCH ĐIỆN TỬ
 
Hôm nay: 24/10/2018
 

 

Nội dung

Download

Ngy đăng

Tc giả

 

Quy trnh biểu mẫu dnh cho gio vin

 

PHỤ LỤC M SỐ BIỂU MẪU QUẢN L ĐO TẠO

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_072921_Phu_luc_ma_so_bieu_mau_quan_ly_dao_tao.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

CC QUY TRNH DNG CHO CN BỘ, V GIO VIN

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_073733_Quy_trinh_danh_cho_giao_vien.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Kết quả rn luyện năm học của học sinh

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_073808_ket_qua_ren_luyen_nam_hoc.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ RN LUYỆN TON KHA CỦA HỌC SINH

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_074029_ket_qua_ren_luyen_toan_khoa.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Quy chế đnh gi kết quả rn luyện của học sinh

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_074149_quy_che_danh_gia_hanh_kiem.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Tiu ch đnh gi xếp ;oại hạnh kiểm học sinh

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_074254_tieu_chi_danh_gia-mau_phieu_danh_gia_hanh_kiem_thang.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ RN LUYỆN CỦA HỌC SINH

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_074337_tong_hop_KQRL_ky.DOC

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Bin bản coi thi

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_074728_Bien_ban_thi.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Bin bản hon thnh cng tc thỉnh giảng

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_074822_bien_ban_xac_nhan_hoan_thanh_thinh_giang.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Giấy hẹn trả kết quả phc khảo

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_074908_giay_hen_tra_ket_qua_phuc_khao.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Kế hoạch gio vin thỉnh giảng

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075004_ke_hoach_giao_vien_thinh_giang.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

SỔ GIAO NHẬN BI THI

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075046_mau_so_giao_nhan_bai_thi.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Phiếu đnh gi bi giảng l thuyết

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075127_Phieu_danh_gia_bai_giang_Giao_Vien1.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

PHIẾU ĐNH GI HỌC SINH THỰC TẬP

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075151_phieu_danh_gia_hoc_sinh_thuc_tap.doc

 

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

PHIẾU THĂM D KIẾN NGƯỜI HỌC

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075218_phieu_tham_do_y_kien_nguoi_hoc.doc

 

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Bo co giờ giảng theo thng

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075257_bao_cao_gio_giang_thang.xls

 

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Bo co kết thc mn học

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075336_bao_cao_ket_thuc_mon_hoc.doc

 

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

BIN BẢN COI THI

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075500_Bien_ban_thi.doc

 

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Bin bản coi chấm thi

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/Bien_ban_thi.doc

08/11/2014

Vũ Xun Thy

 

Bo co kết quả học tập của học sinh theo thng

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075609_Bieu_mau_bao_cao_thang.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Danh sch phụ đạo mn học - modul

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075642_Danh_sach_phu_dao_mon_hoc_modul.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Đề nghị kết thc mn học - modul

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075728_de_nghi_ket_thuc_mon_hoc_modul.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Kế hoạch c nhn của gio vin

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075754_Ke_hoach_ca_nhan_giao_vien.xls

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Mẫu bo nghỉ dạy đột xuất

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075830_mau_bao_nghi_day_dot_xuat.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Đề nghị điều chỉnh thời kha biểu

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_075959_mau_de_nghi_dieu_chinh_thoi_khoa_bieu.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Mẫu đề thi đp n thi trắc nghiệm

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_080035_mau_de_thi_dap_an_thi_trac_nghiem.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Mẫu gio n

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_080058_mau_giao_an.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Mẫu phiếu bo dạy b giờ

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_080128_mau_phieu_bao_day_bu_gio.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Phiếu đnh gi bi giảng (l thuyết, thực hnh, tch hợp)

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_080258_phieu_danh_gia_bai_giang_giao_vien_1.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Sổ ln lớp

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_080317_so_len_lop.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Sổ tay gio vin

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-03_080342_so_tay_giao_vien.doc

03/09/2014

Vũ Xun Thy

 

BO CO TỔNG KẾT LỚP CẢ NĂM

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_022949_bao_cao_tong_ket_lop_ca_nam.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG GIO VIN CHỦ NHIỆM

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023038_quy_che_gvcn.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Mẫu quản l của GVCN

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023137_Mau_quan_ly_cua_gvcn.xls

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Bin bản nghiệm thu gio trnh

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023301_bien_ban_nghiem_thu_giao_trinh.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Đơn xin nghiệm thu gio trnh

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023344_don_xin_nghiem_thu_giao_trinh.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Đơn xin xy dựng gio trnh

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023434_don_xin_xay_dung_giao_trinh.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Quy trnh viết gio trnh

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023524_quy_trinh_viet_giao_trinh.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Bin bản mất hỏng thiết bị

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023625_bien_ban_mat_hong_thiet_bi.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Đặt mua vật tư khoa

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023657_dat_mua_vat_tu_khoa.xls

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Phiếu xuất kho

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023722_phieu_xuat_kho.xls

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Quản l vật tư

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023743_quan_ly_vat_tu.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Bin bản họp khoa

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023812_bien_ban_hop_khoa.DOC

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Kế hoạch gio vin

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023836_ke_hoach_giao_vien.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Phn cng coi thi - bo thi

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023922_mau_phan_cong_coi_thi-phieu_bao_thi.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Sổ giao nhận bi thi

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_023944_mau_so_giao_nhan_bai_thi.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Tổng hợp danh sch thi lại

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_024018_mau_tong_hop_danh_sach_thi_lai.xls

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Luật dạy nghề 2006

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_024234_luat_day_nghe_2006.doc

09/09/2014

Quốc Hội

 

Quy định về biểu mẫu sổ sch

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_024535_QD_62_2008_ve_bieu_mau_so_sach.doc

09/09/2014

Bộ LĐTB&XH

 

Quy chế đo tạo 2013

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_024606_Quy_che_dao_tao_2013.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Quy chế học sinh sinh vin

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_024648_Quy_che_hoc_sinh_sinh_vien.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Quy chế tuyển sinh học nghề

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_024738_Quy_che_tuyen_sinh_hoc_nghe.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Quy chế thi cng nhận tốt nghiệp

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_025017_QUY_CHE_Quyet_dinh_14_thi-cong_nhan_tot_nghiep.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

 

Bin bản kiểm tra tnh hnh gio vin

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-09_030051_bien_ban_kiem_tra_tinh_hinh_giao_vien.doc

09/09/2014

Vũ Xun Thy

Quy trnh biểu mẫu dnh cho học sinh

Cc quy chế p dụng đối với học sinh

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_113147_QTHS.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Bin bản họp lớp

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_113518_bien_ban_hop_lop.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC LẠI MN HỌC/MĐUN

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_113550_don_de_nghi_hoc_lai_mon_hoc_modul.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_113618_don_xin_bao_luu_ket_qua_hoc_tap.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn đề nghị cấp học bổng SOS

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_114011_don_xin_cap_hoc_bong_SOS.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ HỌC SINH

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_114038_don_xin_cap_lai_the_hoc_sinh.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp km bảng điểm

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_114235_don_xin_chung_nhan_tot_nghiep.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

ĐƠN ĐĂNG K THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_114316_don_xin_di_thuc_tap.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn xin học lại sau khi bảo lưu

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_114408_don_xin_hoc_lai_sau_khi_bao_luu.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn xin học nghề

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115029_don_xin_hoc_nghe.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn đề nghị cấp b tiền miễn, giảm học ph

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2015-03-23_150530_Don_xin_cap_bu_hoc_phi_theo_NDD49_TT74_.doc

23/03/2015

Ph Hiệu Trưởng: Vũ Xun thy

Đơn xin miễn giảm học ph

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115122_Don_xin_mien_giam_hoc_phi_theo_49.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn xin nghỉ học

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115154_don_xin_nghi_hoc.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn xin phc khảo bi thi

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115226_don_xin_phuc_khao_bai_thi.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn xin sửa bằng tốt nghiệp

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115253_don_xin_sua_bang_tot_nghiep.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn xin thi lại tốt nghiệp

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115318_don_xin_thi_lai_tot_nghiep.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn xin thi học

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115337_don_xin_thoi_hoc.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn xin tiếp tục đi học

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115405_don_xin_tiep_tuc_di_hoc.doc

11/09/2014

VVũ Xun Thy

Đơn xin xc nhận hon thnh chương trnh học

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115433_don_xin_xac_nhan_hoan_thanh_chuong_trinh_hoc.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Đơn xin xt thi tốt nghiệp

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115523_don_xin_xet_tot_nghiep.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Phiếu đăng k học nghề

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115547_Phieu_dang_ky_hoc_nghe.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Phiếu đăng k vo ra lưu x

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115608_phieu_dang_ky_vao_ra_luu_xa.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy

Sơ yếu l lịch

http://hgvt.edu.vn/uploads/files/2014-09-11_115627_so_yeu_ly_lich.doc

11/09/2014

Vũ Xun Thy